Laat je inspireren om de mooiste babynamen te vinden. Sla namen op en maak toplijsten aan!

Disclaimer

Welkom op de website van Alle namen linken.nl. De eigenaar ‘van Lingen Producties’  is initiatiefnemer van Alle namen linken.nl.

Akkoordverklaring
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan van Lingen Producties niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. van Lingen Producties aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van Lingen Producties. van Lingen Producties kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

van Lingen Producties kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

van Lingen producties garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op Alle namen linken.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gegevensbescherming
van Lingen Producties respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door van Lingen Producties tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door van Lingen Producties aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht van Lingen Producties met behulp van de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing. Indien u geen informatie meer van van Lingen Producties wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door van Lingen Producties een e-mail te sturen.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Dergelijke informatie mag door van Lingen Producties worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt van Lingen Producties evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is van Lingen Producties op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen. Meer over privacy, lees onze privacyverklaring.

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met contact@vanlingenproducties.nl die u de naam en het adres zal mededelen van de eenheid van van Lingen Producties die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Auteursrecht e.a.
De website Alle namen linken.nl is eigendom van van Lingen Producties. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden en het logo van Alle namen linken.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, behoren toe aan van Lingen Producties.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Lingen Producties is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan van Lingen Producties).

van Lingen Producties heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van van Lingen Producties, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

van Lingen Producties heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Links van en naar sites van derden
Alle namen linken.nl bevat links naar websites die door andere partijen dan van Lingen Producties worden geëxploiteerd. van Lingen Producties heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat van Lingen Producties links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van van Lingen Producties van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Lingen Producties is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van van Lingen Producties te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van van Lingen Producties aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Gebruikersreacties
van Lingen Producties heeft geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie van gebruikersreacties. van Lingen Producties behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving.

U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term “Materialen” worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar van Lingen Producties verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u van Lingen Producties een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. van Lingen Producties behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door van Lingen Producties wenselijk geachte wijze.

In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om: anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden anderen te beperken in of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
van Lingen Producties behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met van Lingen Producties.